Warszawska Pielgrzymka Rowerowa - logo

Witamy na stronie Warszawskiej Pielgrzymki Rowerowej

grupy żółto-niebieskiej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej

REGULAMINY PIELGRZYMEK: OGÓLNY I DO CZĘSTOCHOWY

 

REGULAMIN OGÓLNY

 

Cel pielgrzymki

Pielgrzymka jest aktem religijnym dziękczynnym i pokutnym. Są to „rekolekcje w drodze”. Celem pielgrzymki jest ożywienie i pogłębienie wiary, wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymowania, formowanie postawy chrześcijańskiej. W związku z tym organizator wymaga od każdego uczestnika, aby:

 1. a) czynnie uczestniczył we wspólnych modlitwach, nabożeństwach, Eucharystii, śpiewach, konferencjach itp.,
 2. b) stosował się do zaleceń służb porządkowych (komandora pielgrzymki, przewodników grup),
 3. c)    przestrzegał regulaminu,
 4. d) unikał zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki,
 5. e) zachował wstrzemięźliwość od tytoniu, alkoholu, stosowania wszelkich używek,
 6. f) nosił zawsze przy sobie w widocznym miejscu emblematy pielgrzymki (np. naklejka z numerem grupy na kasku po lewej stronie),
 7. g) troszczył się o współtowarzyszy pielgrzymki poprzez wzajemną pomoc, szacunek, kulturę słowa.

Warunki uczestnictwa

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto akceptuje jej religijny charakter, jest fizycznie przygotowany do codziennego pokonania rowerem kilkudziesięciu kilometrów, dokona zapisu u organizatora oraz uiści opłatę pielgrzymkową. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po uprzedniej pisemnej zgodzie rodziców.

Pielgrzymi zwracają się do siebie zwrotami: „Bracie” i „Siostro” lub po imieniu bez względu na wiek i pozycję społeczną.

Uczestnicy pielgrzymki muszą być przygotowani na wszelakie warunki: zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne. Pielgrzymka to czas, podczas którego powinno się zapomnieć o codziennej gonitwie. Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.

Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

Ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (jednolity tekst: Dz. U. z 2011.1137 ze zm.),

– zaleceń przewodników, służby porządkowej i medycznej oraz wszystkich osób funkcyjnych.

Każdy pielgrzym zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód tożsamości. Na czas pielgrzymki organizator ubezpiecza  uczestników w zakresie OC i NNW. Uczestnik pielgrzymki jest zobowiązany do wypełnienia karty pielgrzyma oraz umieszczenia jej w łatwo dostępnym miejscu (w bagażu podręcznym) i w razie potrzeby do okazania jej służbie medycznej lub osobom funkcyjnym.

Wymagania techniczne

Każdy uczestnik pielgrzymki powinien mieć sprawny technicznie rower, zaopatrzony w sprawne hamulce, czerwone szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (przód i tył). Podczas poruszania się po drogach pielgrzym jest zobowiązany mieć na sobie:

 1. a) kask,
 2. b) ochronną kamizelkę odblaskową (żółtą w przypadku pielgrzymów, pomarańczową dla osób funkcyjnych).

W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana w miejscach kultu religijnego). W trakcie przejazdu dopuszczalny jest sportowy strój rowerowy.

Jak pielgrzymujemy

Każdy uczestnik powinien znać przepisy ruchu drogowego. Pielgrzymka będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz stosować się do uwag służb porządkowych. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się, że można go bezpiecznie wykonać oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

Na trasie uczestnicy poruszają się prawą stroną drogi w maksymalnie 15 osobowych kolumnach jadąc dwójkami, chyba że przewodnik grupy wyda inne zalecenie. Skład każdej kolumny zostanie ustalony przed pielgrzymką, a wszelkie zmiany dokonywane w trakcie pielgrzymki dopuszczalne są tylko za zgodą organizatorów. W kolumnie należy poruszać się z prędkością dostosowaną do innych rowerzystów, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego pielgrzyma. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa, ciągłe zmiany pozycji, wyprzedzanie przewodnika grupy. W czasie jazdy zabrania się: wypuszczania kierownicy z rąk (zawsze należy trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką), zdejmowania stóp z pedałów, jazdy w rozpiętym kasku, przekraczania osi jezdni, rozmawiania przez telefon komórkowy, pisania i czytania smsów oraz słuchania muzyki.

Postoje będą odbywały się w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach. Czas postoju określa komandor, przewodnik pielgrzymki lub przewodnicy trasy podając wszystkim czas odjazdu. Na sygnał komandora, przewodnika pielgrzymki lub przewodnika grupy należy bezzwłocznie przygotować się do jazdy.

Na postojach i noclegach należy szanować mienie prywatne i publiczne, zachowywać porządek i czystość. Nie wolno używać ognia w miejscach nie przystosowanych do tego celu i bez zgody osób odpowiedzialnych.

W razie awarii roweru należy powiadomić zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, w miarę możliwości usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie przewodnika. Jeśli usterka jest zbyt poważna, aby usunąć ją samemu, należy poczekać na samochód techniczny, którego obsługa pomoże dowieźć rower do najbliższego postoju.

Samochody techniczne pielgrzymki przewożą bagaże uczestników między miejscami noclegów. Wszystkie pojazdy zabezpieczenia pielgrzymki posiadają oznaczenia uzyskane od organizatora.

Pomoc medyczna

Każdy pielgrzym zobowiązany jest dbać o nawodnienie swojego organizmu na trasie.

W razie potrzeby pielgrzymi mogą korzystać z pomocy służb medycznych na postojach (w miarę możliwości) oraz w miejscu noclegu. Poważniejsze schorzenia należy zgłosić przed codziennym wyruszeniem pielgrzymki do służby medycznej i przewodnika grupy.

Zaleca się, aby każdy pielgrzym posiadał osobistą apteczkę, w której będą się znajdować:

– sudocrem,

– wapno,

– elektrolity,

– plastry opatrunkowe,

– bandaż elastyczny,

– bandaż dziany i gaza.

Nieprzestrzeganie regulaminu

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki w przypadku, gdyby rażąco naruszył niniejszy regulamin i nie stosował się do poleceń osób funkcyjnych. Osoba wykluczona wraca do domu na własny koszt i nie przysługuje jej zwrot kosztów pielgrzymki.

Postanowienia końcowe

Uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność. Każdy pielgrzym bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane podczas pielgrzymki, w szczególności te, które wynikają z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, nie stosowania się do przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za w/w szkody, jak również za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie cennych przedmiotów.

Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania pielgrzymki. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 

REGULAMIN PIELGRZYMKI DO CZĘSTOCHOWY

 

Cel pielgrzymki

Pielgrzymka jest aktem religijnym dziękczynnym i pokutnym. Są to „rekolekcje w drodze”. Celem pielgrzymki jest ożywienie i pogłębienie wiary, wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymowania, formowanie postawy chrześcijańskiej. W związku z tym organizator wymaga od każdego uczestnika, aby:

 1. a) czynnie uczestniczył we wspólnych modlitwach, nabożeństwach, codziennej Eucharystii, śpiewach, konferencjach itp.,
 2. b) stosował się do zaleceń służb porządkowych (Komandora pielgrzymki, przewodników grup),
 3. c)    przestrzegał regulaminu,
 4. d) unikał zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki,
 5. e) zachował wstrzemięźliwość od tytoniu, alkoholu, stosowania wszelkich używek,
 6. f) nosił zawsze przy sobie w widocznym miejscu emblematy pielgrzymki (np. naklejka z numerem grupy na kasku po lewej stronie),
 7. g) troszczył się o współtowarzyszy pielgrzymki poprzez wzajemną pomoc, szacunek, kulturę słowa.

Warunki uczestnictwa

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto akceptuje jej religijny charakter, jest fizycznie przygotowany do codziennego pokonania rowerem kilkudziesięciu kilometrów, dokona zapisu u organizatora oraz uiści opłatę pielgrzymkową. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po uprzedniej pisemnej zgodzie rodziców.

Pielgrzymi zmierzają do Matki Bożej jako wspólnota. Zwracają się do siebie zwrotami: „Bracie” i „Siostro” lub po imieniu bez względu na wiek i pozycję społeczną.

Uczestnicy pielgrzymki muszą być przygotowani na wszelakie warunki: zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne. Pielgrzymka to czas, podczas którego powinno się zapomnieć o codziennej gonitwie (także o zabieganiu o najlepsze miejsce np. w kolejce pod prysznic). Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.

Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

Ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (jednolity tekst: Dz. U. z 2011.1137 ze zm.),

– zaleceń przewodników, służby porządkowej i medycznej oraz wszystkich osób funkcyjnych.

Każdy pielgrzym zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód tożsamości. Na czas pielgrzymki organizator ubezpiecza  uczestników w zakresie OC i NNW. Uczestnik pielgrzymki jest zobowiązany do wypełnienia karty pielgrzyma oraz umieszczenia jej w łatwo dostępnym miejscu (w bagażu podręcznym) i w razie potrzeby do okazania jej służbie medycznej lub osobom funkcyjnym.

Wymagania techniczne

Każdy uczestnik pielgrzymki powinien mieć sprawny technicznie rower, zaopatrzony w sprawne hamulce, czerwone szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (przód i tył). Podczas poruszania się po drogach pielgrzym jest zobowiązany mieć na sobie:

 1. a) kask,
 2. b) ochronną kamizelkę odblaskową (żółtą w przypadku pielgrzymów, pomarańczową dla osób funkcyjnych).

W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana w miejscach kultu religijnego). W trakcie przejazdu dopuszczalny jest sportowy strój rowerowy.

Jak pielgrzymujemy

Każdy uczestnik powinien znać przepisy ruchu drogowego. Pielgrzymka będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz stosować się do uwag służb porządkowych. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się, że można go bezpiecznie wykonać oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

Na trasie uczestnicy poruszają się prawą stroną drogi w maksymalnie 15 osobowych kolumnach jadąc dwójkami, chyba że przewodnik grupy wyda inne zalecenie. Skład każdej kolumny zostanie ustalony przed pielgrzymką, a wszelkie zmiany dokonywane w trakcie pielgrzymki dopuszczalne są tylko za zgodą organizatorów. W kolumnie należy poruszać się z prędkością dostosowaną do innych rowerzystów, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego pielgrzyma. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa, ciągłe zmiany pozycji, wyprzedzanie przewodnika grupy. W czasie jazdy zabrania się: wypuszczania kierownicy z rąk (zawsze należy trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką), zdejmowania stóp z pedałów, jazdy w rozpiętym kasku, przekraczania osi jezdni, rozmawiania przez telefon komórkowy, pisania i czytania smsów oraz słuchania muzyki.

Postoje będą odbywały się w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach, na terenie kościołów, które pielgrzymka mija po drodze. Czas postoju określa komandor lub przewodnik trasy podając wszystkim czas odjazdu. Na sygnał komandora lub przewodnika grupy należy bezzwłocznie przygotować się do jazdy.

Na postojach i noclegach należy szanować mienie prywatne i publiczne, zachowywać porządek i czystość. Nie wolno używać ognia w miejscach nie przystosowanych do tego celu i bez zgody osób odpowiedzialnych.

W razie awarii roweru należy powiadomić zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, w miarę możliwości usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie przewodnika. Jeśli usterka jest zbyt poważna, aby usunąć ją samemu, należy poczekać na samochód techniczny, którego obsługa pomoże dowieźć rower do najbliższego postoju.

Noclegi odbywają się w szkołach (w salach sportowych, lekcyjnych i na korytarzach). Każdy pielgrzym powinien posiadać własny śpiwór oraz karimatę lub materac.

Pomoc medyczna

Każdy pielgrzym zobowiązany jest dbać o nawodnienie swojego organizmu na trasie.

W razie potrzeby pielgrzymi mogą korzystać z pomocy służb medycznych na postojach (w miarę możliwości) oraz w miejscu noclegu. Poważniejsze schorzenia należy zgłosić przed codziennym wyruszeniem pielgrzymki do służby medycznej i przewodnika grupy.

W niektórych sytuacjach zgodę na kontynuowanie udziału w pielgrzymce musi wyrazić lekarz. Jeśli pielgrzym nie jest w stanie kontynuować jazdy na danym etapie trasy, musi zgłosić się  do lekarza pielgrzymki, który wyrazi zgodę na przejazd pielgrzyma autokarem lub samochodem technicznym. Każdorazowy przejazd pielgrzyma pojazdami pielgrzymkowymi jest odnotowywany przez służby medyczne w karcie pielgrzyma. Jeśli lekarz pielgrzymki stwierdzi, że stan zdrowia pielgrzyma uniemożliwia mu kontynuowanie jazdy i przejechał już ponad trzy etapy pojazdami pielgrzymki, jest on zobowiązany do zorganizowania sobie na własny koszt powrotu do domu.

Zaleca się, aby każdy pielgrzym posiadał osobistą apteczkę, w której będą się znajdować:

– sudocrem,

– wapno,

– elektrolity,

– plastry opatrunkowe,

– bandaż elastyczny,

– bandaż dziany i gaza.

Pozostałe uwagi

Pielgrzymka to okazja do wykorzystywania talentów muzycznych, medycznych czy technicznych. Osoby pragnące zaangażować się w poszczególnych służbach proszone są o zgłoszenie się do przewodnika pielgrzymki lub osób funkcyjnych.

Nieprzestrzeganie regulaminu

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki w przypadku, gdyby rażąco naruszył niniejszy regulamin i nie stosował się do poleceń osób funkcyjnych. Osoba wykluczona wraca do domu na własny koszt i nie przysługuje jej zwrot kosztów pielgrzymki.

Postanowienia końcowe

Uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność. Każdy pielgrzym bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane podczas pielgrzymki, w szczególności te, które wynikają z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, nie stosowania się do przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za w/w szkody, jak również za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie cennych przedmiotów.

Pielgrzymka kończy się 14 sierpnia wspólnym wejściem na Jasną Górę do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Po rozwiązaniu pielgrzymki, każdy uczestnik odbiera bagaże i pomaga przy załadunku swojego roweru (nie dotyczy to uczestników pozostających do 15 sierpnia).

Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania pielgrzymki. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.